Algemene verkoop en leverings-voorwaarden

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met MENUDigitaal B.V., van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met MENUDigitaal B.V. een overeenkomst aangaat.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door MENUDigitaal B.V. zijn bevestigd.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van MENUDigitaal B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van MENUDigitaal B.V. kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod. Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan MENUDigitaal B.V. tot het aangaan van een overeenkomst. MENUDigitaal B.V. heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

2.2 Een overeenkomst tussen MENUDigitaal B.V. en Afnemer komt pas tot stand nadat MENUDigitaal B.V. een aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijke heeft aanvaard.

2.3 Een overeenkomst tussen MENUDigitaal B.V. en Afnemer komt, indien door MENUDigitaal B.V. geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat door Afnemer een opdracht heeft verstrekt en MENUDigitaal B.V. uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die MENUDigitaal B.V. ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan Afnemer heeft verzonden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van MENUDigitaal B.V. zoals vermeld op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door MENUDigitaal B.V. gehanteerde prijslijst in euro’s en exclusief BTW.

3.2 De door MENUDigitaal B.V. afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door MENUDigitaal B.V. tijdig aan Afnemer worden kenbaar gemaakt. 3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft MENUDigitaal B.V. het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. MENUDigitaal B.V. is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4Indien op verzoek van Afnemer door MENUDigitaal B.V. een uitgebreide offerte wordt gemaakt of de tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Afnemer gehouden om de door MENUDigitaal B.V. in dat verband gemaakte kosten aan te voldoen, ook wanneer Afnemer de offerte niet accepteert.

3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van emballage wordt uitsluitend door MENUDigitaal B.V. beoordeeld.

ARTIKEL 4: BETALING
4.1 MENUDigitaal B.V. heeft steeds het recht om aan Afnemer een voorschot nota te doen toekomen ter zake de door haar te leveren diensten en of goederen. Deze voorschotnota zal pas worden verrekend bij gelegenheid van de eindfactuur. Voorts is MENUDigitaal B.V. steeds gerechtigd om zekerheid van Afnemer te verlangen in de vorm van een Letter of Credit en/of bankgarantie, zulks ter keuze van MENUDigitaal B.V..

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening van vorderingen van Afnemer op MENUDigitaal B.V. met vorderingen van MENUDigitaal B.V. op Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De reclametermijn op door MENUDigitaal B.V. verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met MENUDigitaal B.V. correct weer te geven.

4.4 Indien MENUDigitaal B.V., nadat de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. 4.5 Is Afnemer in gebreke of in verzuim ter zake de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens MENUDigitaal B.V., dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel, en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Afnemer verschuldigd:

– over de eerste € 2.950,– 15% van de openstaande vordering;

– over het meerdere tot € 5.900,– 10% van de openstaande vordering;

– over het meerdere tot € 14.748,–

– over het meerdere tot € 58.990,–

– over het meerdere 3% van de openstaande vordering;

4.6 Vanaf het intreden van verzuim is Afnemer vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd zal zijn.

4.7 Door Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af kantoor, werkplaats of magazijn, zulks ter keuze van MENUDigitaal B.V..

5.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop MENUDigitaal B.V. de goederen heeft verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.

5.3 MENUDigitaal B.V. zal in haar offerte c.q. in de bevestiging van de overeenkomst aangegeven wanneer levering plaats zal vinden.

5.4 Het is MENUDigitaal B.V. toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien MENUDigitaal B.V. van die mogelijkheid gebruikt maakt is MENUDigitaal B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5 De door MENUDigitaal B.V. opgegeven levertermijn en gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient MENUDigitaal B.V. door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient MENUDigitaal B.V. een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

5.6 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

5.7 Indien ook de koper (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MENUDigitaal B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan) naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijke door MENUDigitaal B.V. ingestemd is.

ARTIKEL 6: AFNAMEVERPLICHTING
Afnemer is verplicht de door hem/haar bestelde zaken af te nemen op het moment dat deze door MENUDigitaal B.V. worden afgeleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken door MENUDigitaal B.V. voor rekening en risico van Afnemer worden opgeslagen. MENUDigitaal B.V. zal de goederen gedurende 3 weken aldus opslaan. Worden de goederen gedurende deze periode niet door Afnemer opgehaald, dan is Afnemer gehouden om het totaalbedrag dat hij bij afname van de goederen verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten van

8% van de openstaande vordering; 5% van de openstaande vordering; 3% van de openstaande vordering; opslag en eventueel vervoer, aan MENUDigitaal B.V. te voldoen, zulks zonder dat MENUDigitaal B.V. nog gehouden is tot levering van de goederen.

ARTIKEL 7: RISICO TRANSPORT
Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport- brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.

ARTIKEL 8: RECLAMES
8.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

8.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan MENUDigitaal B.V. te worden gemeld. 8.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan MENUDigitaal B.V. schriftelijk te worden gemeld.

8.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft MENUDigitaal B.V. de keuze het afgekeurde product voor rekening van MENUDigitaal B.V. te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. MENUDigitaal B.V. is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

8.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.

8.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN REPARATIE
9.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door MENUDigitaal B.V. uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.

9.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan MENUDigitaal B.V. worden toegezonden, dienen franco aan MENUDigitaal B.V. te worden verzonden. Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door MENUDigitaal B.V. beslist.

9.3 Gerepareerde goederen worden door MENUDigitaal B.V. onder rembours teruggezonden, ongeacht of het een reparatie onder garantie betreft of niet.

9.4 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is MENUDigitaal B.V. gerechtigd om de kosten van reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.

9.5 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

ARTIKEL 10: RISICO EN OPSLAG
10.1 Tenzij MENUDigitaal B.V. schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de zaken voor rekening van de Afnemer vanaf het moment van levering. 10.2 Indien de levering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de goederen voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen.

10.3 Indien Afnemer achterstallig is in het betalen van enig bedrag aan MENUDigitaal B.V., is MENUDigitaal B.V. gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zijn betaald.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Alle door MENUDigitaal B.V. aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van MENUDigitaal B.V. tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van MENUDigitaal B.V. op Afnemer, uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van renten en kosten, volledig aan MENUDigitaal B.V. zijn betaald. Indien op enigerlei wijze de eigendomsrechten van MENUDigitaal B.V. dreigen te worden geschaad, onder meer door beslaglegging, aanvraag van faillissement of surséance van betaling is Afnemer gehouden om MENUDigitaal B.V. daaromtrent direct in te lichten. 11.2 Door MENUDigitaal B.V. geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

11.3 Afnemer verleent MENUDigitaal B.V. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zich zaken van MENUDigitaal B.V. bevinden teneinde haar eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

11.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen is MENUDigitaal B.V. gerechtigd om de afgeleverde zaken waar op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaken voor Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 2.500,– per overtreding.

ARTIKEL 12: MONSTERS EN MODELLEN
Indien door MENUDigitaal B.V. een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, dit op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 2.500,– per overtreding.

ARTIKEL 14: EXPORTVERBOD
Alle door MENUDigitaal B.V. geleverde goederen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Afnemer in het overeengekomen land van levering. Het is Afnemer niet toegestaan de door MENUDigitaal B.V. geleverde goederen buiten dat land van levering op de markt te brengen. Doorverkoop en/of ander gebruik van de goederen en de daaraan verwante technologie en documentatie door Afnemer geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Afnemer. MENUDigitaal B.V. aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 15: ANNULERING
Indien Afnemer een reeds met MENUDigitaal B.V. gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan MENUDigitaal B.V. verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, naast een vergoeding voor de door MENUDigitaal B.V. reeds gemaakte kosten, de volgende bedragen aan MENUDigitaal B.V. verschuldigd: – tot 8 weken voor aanvang 10 % van de totale prijs;

– tot 6 weken voor aanvang 25 % van de totale prijs;

– tot 4 weken voor aanvang 35 % van de totale prijs;

– tot 2 weken voor aanvang 45 % van de totale prijs;

– tot 1 week voor aanvang 55 % van de totale prijs;

– minder dan 1 week voor aanvang tussen de 65 % en 95 % van de totale prijs, zulks afhankelijk van het moment waarop annulering plaatsvindt.

ARTIKEL 16: ONTBINDING
16.1 In de navolgende gevallen heeft MENUDigitaal B.V. het recht om alle met Afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd haar rechten, in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen:

– Indien Afnemer aan een of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van een met MENUDigitaal B.V. gesloten overeenkomst niet,niet correct, dan wel niet tijdig voldoet;

– Indien Afnemer surséance van betaling aanvraagt; – Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; – Indien Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; – Indien op zaken van Afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

16.2 Als MENUDigitaal B.V. de ontbinding heeft ingeroepen is de vordering van MENUDigitaal B.V., vermeerderd met renten, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE EIGENDOM
17.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend auteursrechten en merkrechten, die rusten op de door MENUDigitaal B.V. geleverde producten, zijn en blijven het uitsluitend eigendom van MENUDigitaal B.V..

17.2 Afnemer erkent en respecteert deze rechten en zal daarop geen inbreuk maken.

17.3 Indien Afnemer, ondanks het voorgaande, toch op enige wijze inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van MENUDigitaal B.V. ,verbeurt Afnemer aan MENUDigitaal B.V. een direct opeisbare boete van € 2.500,– per overtreding, alsmede per dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast behoudt MENUDigitaal B.V. zich het recht voor om alle schade die hij als gevolg van enige inbreuk op aan hem toekomende rechten van intellectuele eigendom lijdt of nog zal lijden, op Afnemer te verhalen.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID
18.1 MENUDigitaal B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.

18.2 Indien MENUDigitaal B.V. ,ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor MENUDigitaal B.V. aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

18.3 MENUDigitaal B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MENUDigitaal B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

– redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

18.4 MENUDigitaal B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.5 MENUDigitaal B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door medewerkers van Afnemer of door Afnemer ter beschikking gestelde personen om monteurs van MENUDigitaal B.V. te helpen bij het monteren of onderhouden van de geleverde producten.

18.6 Afnemer vrijwaart MENUDigitaal B.V. voor eventueel aanspraken van derden die verband houden met de tussen Afnemer en MENUDigitaal B.V. gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 19: OVERMACHT
19.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75BW heeft MENUDigitaal B.V. het recht om de uitvoering van haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden schade.

19.2 MENUDigitaal B.V. is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 20: PRIVACYBESCHERMING
20.1 Alle gegevens die Afnemer aan MENUDigitaal B.V. doorgeeft worden door MENUDigitaal B.V. opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

20.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

20.3 MENUDigitaal B.V. verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met MENUDigitaal B.V. hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 22: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit de met MENUDigitaal B.V. gesloten overeenkomsten.

Wilt u meer informatie?

Ontdek samen met ons team de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Vraag informatie aan, en indien gewenst, komen wij geheel vrijblijvend bij u langs voor advies op maat!

Vraag informatie aan